Utbildning och workshops

Hållbara affärsrelationer

Digitaliseringens förutsättningar och kritiska faktorer
Vi har fått förtroende att leda utbildning och workshops i ett gemensamt projekt mellan forskare på Högskolan i Gävle och regionala företag och organisationer. Tillsammans med SME-företag syftar projektet till att utveckla affärsmodeller som kan stärka konkurrenskraften i affärsprocesserna.
Analys och utbildning

Förvaltningsstyrning

Nulägesanalys och utbildning
Analys och handlingsplan för att utveckla IT-förvaltningsarbetet inom en statlig myndighet. Arbetet omfattar nulägesanalys (intervjuer och workshops), kompetensanalys och utbildningsinsatser. Uppdraget ger underlag till beslut om förändrad styrning, ledning och förvaltningsmodell.
Förändringsledning

Förändringsledning

Att leda digital transformation
Vi på MGBC har fått förtroendet att medverka som förändringsledare och coach i uppdrag som associerad konsult till BiTA Service Management. Detta innebär att både leda och stödja arbetet med att förändra organisation, processer och styrning. Uppdragen omfattar dessutom ofta översyn av erbjudande och tjänster.
Hållbara städer

Hållbara städer

Förstudie Blue Economy
MGBC fick uppdraget att genomföra en förstudie för implementering av nya affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Uppdraget var en del i ett större stadsutvecklingsprojekt där en av byggherrarna ville pröva nya sätt att designa en mindre stadsdel. Inom detta uppdrag fick vi mycket kunskap om flera delar av planprocessen såväl som nya nätverk bland aktörer inom stadsutveckling. I uppdraget samverkade vi med arkitektkontor såväl som expertis kring energi, installation och certifiering av byggnader och stadsdelar.
Utbildning

BEBA - Blue Economy Business Modeling Academy

Hållbara verksamheter - från teori till praktik
Vi på MGBC har fått förtroendet att medverka som utbildare på Öijared Akedemi. Blue Economy handlar om att implementera resultatet av drygt 20 års forskning och erfarenheter kring hållbara affärsmodeller. Affärsmodellerna i Blue Economy är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara med goda möjligheter att skapa arbetstillfällen. För första gången i Sverige erbjuder vi en diplomerande intensivutbildning i Blue Economy med fokus på affärsmodellering och entreprenörskap.
Förstudie och prospektering

Återvinning av biologiska avfall

Uppbyggnad av testbädd
Projektet består i att bilda en innovationsgrupp med fler än fyra deltagare som ska ta fram projektplan för uppbyggnad av testbädd för utveckling av hållbar lokal produktion av foderprotein. Anläggningen/testbädden ska användas för processutveckling och utvärdering av nya substrat och även vara en demonstrationsanläggning i undervisningssyfte, riktad mot lantbrukare och företagare intresserade av tekniken.
Utbildning

Yrkeshögskola

Styrgrupp och lärare
Medlem i styrgrupp på YH-utbildning Hållbarhetssamordnare. Lärare inom hållbar affärsutveckling och business model design.
Utbildning

HÅLLBARA AFFÄRSMODELLER – INNOVATIV AFFÄRSLEDNING I FRAMKANT

Affärsutvecklande Workshops för den nya tidens ledare
Med kunskaper om vår planets resurser och naturligt cirkulära system erbjuds människor i företag och organisationer nu möjligheten att skapa och utveckla hållbara innovationer och affärer med mindre insatsresurser och samtidigt större output. Det handlar om att förstå samband, naturliga mönster och hur en resurs kan generera multipla affärsmöjligheter och på så vis ge din verksamhet en plattform för hållbar tillväxt.
Analys och planering

Utveckling av IT organisation

Nulägesanalys
Effektivisering av servicedesk och operativa processer. Intervjuer och workshops i syfte att kartlägga nuläge rörande kompetens, IT tjänster, arbetssätt och effektivitet. Projektplanering av förändringar servicedesk samt processutveckling.
Förändringsledning

Processutveckling

Expertstöd och förändringsledning
Införande av IT-processer. Nulägesanalys med intervjuer och workshops. Processdesign, processlab och införandeplanering i workshopform med involvering av de som arbetar i processerna. Tillsättning av roller och framtagning av checklistor och instruktioner. Införande av verktygsstöd vid implementering av processerna. Stöd till teamledare och processansvariga under och efter införande.
Förändringsledning

Outsourcing av IT-drift

Expertstöd och förändringsledning
Den interna IT-driften flyttas till ett bolag inom samma koncern. Upprättande av avtal inklusive incitamentsmodell, tjänstebeskrivning, SLA, samverkansmodell och gränssnittbeskrivningar. Facilitering av flera workshops i syfte att ta fram avtalsinnehåll och etablera samverkansformer. Kartläggning av konsekvenser på roller och kompetens i beställarorganisation. Framtagning och genomförandestöd av förbättringsplan i beställarorganisation.