Våra utgångspunkter

Vi har några utgångspunkter som vi gärna har med oss i våra uppdrag. Utgångspunkter som vi vet leder oss rätt i arbetet med att bygga lönsamma och hållbara företag och organisationer.

Systemtänkande

575526 s networkingBåde samhället och organisationer fungerar likt ett ekosystem där olika delar påverkar varandra. Ekonomiska- ekologiska- och sociala system måste samverka som en del av ett större system. Utmaningarna i både företag och organisationer behöver lösas med en helhetssyn/systemsyn som innebär att se sambanden snarare än raka förlopp av orsak och verkan, och att se förändringsprocesser snarare än bara avgränsade delar.

Innovation

2025773 s magnifying glass innovationBegreppet innovation omfattar i detta sammanhang ett vitt spektrum av företeelser, från produkter och tjänster till organisationsformer, arbetssätt, affärsmodeller m.m. Innovativ förmåga behövs inom såväl näringsliv som gemensam och ideell sektor, för att på bästa sätt ta tillvara nya möjligheter. Detta innebär förmåga att se nya lösningar, lära nytt, och våga släppa gammal kunskap. Det innebär mod att våga testa det nya och anpassa efter vägen.

I den innovativa organisationen är kulturen tillåtande och misstag ses en nödvändig del för utveckling. Där finns modet att göra annorlunda. Där är modet är större än rädslan.

Hållbart ledarskap

4003304 s group of hands reaching the world globeDet hållbara ledarskapet har förmågan att utveckla verksamheten utifrån de tre hållbarhetspelarna - socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Detta kan bygga på att se organisationens medlemmar som medansvariga – istället för medarbetare, och att bygga den lärande organisationen, där både individerna och organisationen som helhet genomgår ett ständigt lärande.

Ett ledarskap som genomsyras av en tydlig gemensam vision och en strategi som knyter samman verksamheten. Ett ledarskap som ser hur alla i verksamheten bidrar i att genomföra strategin och som stimulerar nya initiativ. Som låter alla utmana etablerade arbetssätt i en gemensam strävan att bli effektivare och öka värdeskapandet.