Internet of Everything

Internet of EverythingUppkopplade prylar finns överallt runt omkring oss. Nu ser vi en kraftig utveckling av detta inom förpackningar. Detta öppnar nya möjligheter till kundkommunikation, marknadsföring och produktinformation. Tekniken skapar helt nya möjligheter att anpassa förpackningar till olika målgrupper.

I veckan var jag på ett seminarium som handlade om smarta förpackningar. Idag finns teknologin för att designa och producera förpackningar som kan anpassas till olika målgrupper på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, ett exempel på detta som de flesta känner till är Coca-Colas flaskor med personnamn.

Genom att använda tryckt elektronik på förpackningar kan man enkelt via sin smartphone med NFC teknologi få information om varan. Detta kan användas i olika syften. Självklart för att kommunicera med en kund i marknadsföringssyfte, men det kan även användas för att informera om produkten, t.ex. näringsinnehåll mm. Förpackningen blir alltså allt viktigare i kundkommunikationen.

Forskning och innovation runt sensorteknologi, optik och tryckt elektronik bedrivs framgångsrikt i Sverige av bl.a. RISE Acreo.

På samma seminarium fick vi lära oss lite om ultraljudsteknik som används för att mäta och kontrollera egenskaper hos flytande produkter som kan vara allt från betong och färg till livsmedel som tex gröt och ketchup. Företaget Incipientus berättade om tekniken och historiken kring utvecklingen inom detta område. Tekniken möjliggör självklart insamling och analys av massiva datamängder och en hög grad av automatisering av mätdatainsamling och bearbetning av information.

Seminariet var ett samarbete mellan Packbridge som är en medlemsorganisation inom Förpackningsbranschen och Livsmedelsacceleratorn som arbetar med företagsutveckling och innovation inom livsmedelssektorn.

Processorientering - varför? vad? hur?

Varm boj kylAtt förändra ett arbetssätt mot processorientering innebär förändringar på flera plan. Det handlar om både kulturella och strukturella förändringar. Det som kan sägas ha med kultur att göra brukar vara det som kräver mest energi och fokus. Det handlar om människor och människors motivation och vilja att förändra sitt sätt att arbeta, och samarbeta.

Grunden i förändringen finns alltid i en förståelse för varför förändringen genomförs. Här ligger ett stort ansvar på chefer och ledare. Man behöver förbereda organisationen och medarbetarna på den förändring som kommer. Redan här kan det gå fel, om man inte lägger tillräckligt med energi och säkrar att förståelsen verkligen finns. En av nycklarna ligger i kommunikation. Nästa fas i förändringen handlar om att verkligen genomföra det man beslutat och kommunicerat. Att på riktigt lämna det gamla sättet att arbeta och ta sig an det nya, de processer man utvecklat. Här behövs ofta utbildning, stöd, coachning. Här är det viktigt att verkligen visa resultat, att det blir bättre med det nya sättet att arbeta, för att få med de som fortfarande är tveksamma till förändringarna. Ofta tillsätter man nya roller t.ex. processledare. Det är viktigt att dessa roller verkligen införs och att de får det mandat som behövs för att kunna verka i rollen. Ofta behövs utbildning för att verkligen kunna gå in i en ny roll. När förändringen börjar bli verklig behöver man se till att den blir bestående. För detta krävs att man arbetar med både struktur och kultur. Struktur i form av t.ex. verksamhets/ledningssystem, processdokumentation och IT-system som stödjer arbetet måste finnas på plats (självklart är allt detta identifierat och planerat under utvecklingsfasen, men nu måste det implementeras). Man behöver också arbeta med uthållighet för att befästa den nya kultur som ofta hänger samman med processetableringen. Vi går från ett ”silotänk” till ett ”processtänk” med fokus på det som skapar värde. Figuren  försöker illustrera de olika faserna och använder då metaforen med att ”smida medan järnet är varmt”. Man värmer upp för att kunna forma järnet, sedan kyls det av för att behålla den nya formen. Det är viktigt att verkligen tänka på att smida medan järnet är varmt. Att visa resultat och det ganska snabbt. Detta skapar motivation och driver på förändringen åt rått håll.

Vill du fördjupa dig i det vi skriver om? Ladda ned vårt verktygskort - ett konkret verktyg att ha till hands!

Hållbara och lönsamma affärsmodeller - Hur?

Alla verksamheter kämpar med att utveckla sitt erbjudande till marknaden. Att hitta det som inte andra hittar, som skapar konkurrensfördelar. Många företag, och självklart även offentlig sektor letar också efter möjligheter att ta ännu mera av samhällsansvar och att utveckla affärer och verksamhet som bidrar till hållbar utveckling. Hur gör man och vilka aspekter behöver man ta hänsyn till? Denna artikel är ett inspel som kan ge lite tankar och tips på vägen, inom ett område som kan kännas svårt att greppa. Vi har också samlat några länkar där du kan läsa mera om det vi skriver om i artikeln.

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand
Industrin och företagen sitter ofta på lösningar som kan bidra till ett hållbart samhälle. Ofta behövs också samverkan mellan olika aktörer: Universitet forskningsinstitut och även civilsamhället kan samverka med företag för att ta fram hållbara lösningar. Offentlig sektor är en viktig spelare som årligen upphandlar för stora belopp. I lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) finns nu möjligheter för dessa att upphandla sk. Innovationspartnerskap. Detta innebär att man upphandlar en innovation, att ta fram lösningar som inte finns på marknaden. Rätt använt borde detta kunna stimulera båda små- och stora företag att utveckla nya lösningar på samhällsproblem inom tex. vård & omsorg, samhällsbyggnad, transportlösningar mm.
Ser vi globalt finns också stora möjligheter. Även lite mindre företag har möjligheter internationellt. Marknaden är i många fall global även för mindre aktörer. Digitaliseringen har bidragit till att göra marknadsinformation och annan information tillgänglig.
Hur gör man då för att hitta sitt område att ta tag i? Alternativen är ju många. Jag vill tipsa om SustainAbility som forskar och bygger upp- och förmedlar kunskap om hållbara lösningar och möjligheter. Speciellt tycker jag det är värt att läsa Model Behaviour-20 Business Model Innovations for Sustainability. Där kan man ta del av 20 exempel på affärsmodeller inom områden som Social Innovation, ”Closed-Loop Production”, nya möjligheter inom finansiering/finansiering som del av affärsmodellen, delningsekonomi, mikrolån och mikro-franchise. Intressant läsning!
Läs också deras trendrapport för 2017!

board 1226680 1920

Digitaliseringens möjligheter - och hot
En annan aspekt som behöver finnas med är det lite slitna begreppet digitalisering. Om det kan man säga mycket. Jag väljer se på det ur ett samhällsperspektiv och hur det skapar möjligheter till lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Med denna utgångspunkt så finns det flera faktorer att ta med. En handlar om det livslånga lärandet för att ge alla i samhället möjlighet att ta del av fördelarna med informationssamhället. Då är det till stora delar en generationsaspekt att ta in. En annan faktor är hur man kan bygga ännu bättre affärsmodeller kring tex. effektiv resurshantering genom att använda alla informationstillgångar bättre. Ett viktigt område är Öppen data, som innebär bl.a. att information från offentliga organisationer görs tillgängligt för vem som helst att använda. Här finns stora möjligheter till lösningar. Kolla in tex. Hack for Sweden som är en tävling där det handlar om att under 24 timmar lösa samhällsutmaningar med hjälp av öppen data.

Bekanta dig även med Digitaliseringskommissionens arbete. Där finns mycket bra information om hur digitalisering griper in i privatlivet, inom utbildning & lärande och inom arbetslivet.

Ingen undgår hoten från de som vill missbrika möjligheterna. Cyber-säkerhet är ett viktigt område. I maj 2018 träder också en omfattande reform av dataskyddet i kraft i Europa. Då börjar en förordning om dataskydd att tillämpas som blir direkt gällande lag i Sverige och som kommer att ersätta personuppgiftslagen. Den nya dataskyddsförordningen omnämns ibland GDPR som är en förkortning av General Data Protection Regulation som förordningen kallas på engelska. I maj nästa år kommer även ny svensk lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får hanteras i brottsbekämpande verksamheter. Allt detta behöver vi ta hänsyn till när vi bygger nya affärsmodeller och lösningar som drar nytta av informationstillgångarna. Många företag behöver stärka sin kompetens inom dessa områden.

Hur gör man för att komma igång?
Det brukar vara bra att starta där man är. Den enadelen handlar om att göra hemläxan och få koll på hur det ser ut i den egna organisationen. Den andra delen innebär att se sig om och göra en omvärldsanalys. Detta bör man göra regelbundet - på ett systematiserat sätt. Det finns bra metoder att använda. Därefter tycker jag att man behöver komma fram till vilken position man vill ha framöver. Det tycker jag man skall göra genom att tydligt beskriva ett önskat läge, en vision. Från vision bygger man sedan upp sina mål och strategiska vägval och vilka områden man kan bygga vidare på och utveckla -”stepping stones” som driver företaget i rätt riktning. Detta ger en ”vägkarta” från nuläget mot visionen. Aktiva val är viktigt. Det är också viktigt med gemensam syn, engagemang hos alla i företaget och att så många som möjligt är delaktiga i utvecklingen. Affärsutveckling är inte en fråga enbart för ledning och marknadsavdelning. Ju större bredd - ju bättre resultat.

Vill du fördjupa dig i det vi skriver om? Här får du några länkar!

Vill ni framtidssäkra företaget?

823703 strategic management wordcloud
Affärsdiagnos skapar möjligheten att snabbt få en nulägesanalys av företagets affärsmodell.  Affärsmodeller handlar om att skapa och leverera nytta till kunder och andra intressenter. Affärsmodellen används allt mer och får allt mera plats i den strategiska affärsutvecklingen. Drivkrafterna är bl.a. globalisering, digitalisering och nya behov och krav inom alla samhällssektorer. Konsekvensen är att verksamheter behöver förändras i allt snabbare takt i en global konkurrens. Den globala konkurrensen gör att det inte räcker med en bra affärsidé. På en global marknad finns många aktörer med i stort sett samma affärsidé. Samma affärsidé kan realiseras på en mängd olika sätt, genom att arbeta med alla delarna i en affärsmodell. Alla i ledningsgruppen medverkar i genomförandet av Affärsdiagnos.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Med Affärsdiagnos får ni får en överblick och en helhetsbild av de olika delar som påverkar företagets värdeskapande. Ni får också en tydlig bild av hur olika personer i ledningen uppfattar affärsmodellen och vilka delar som fungerar bra respektive mindre bra. Då ni genomför Affärsdiagnos får ni tankar och idéer till utveckling av både affärerna och ledningsarbetet.

Arbetsmodell

AMC MGBC Svensk med logo v10

Vi använder oss av verktyget Affärsmodell Canvas som är:

  • Interaktivt: ger stöd till gemensam kreativ process, där alla bidrar och skapar ett gemensamt resultat.
  • Strukturerat: En logisk struktur med 9 byggblock som beskriver företagets olika delar och hur de samverkar till en helhet.
  • Holistiskt: BMC ger en bra helhetssyn på hur ett företag fungerar.

Läs med om affärsmodeller och ladda ned vårt kompendium

Målgrupp

Ledningsgrupper i små och medelstora företag.

Vad får ni?

Affärsdiagnos ger er en Introduktion till ett interaktivt lättanvänt strategi- och affärsutvecklingsverktyg. Ni får också en reality-check på egna affären baserat på verktyget samt en bild av hur medlemmarna i ledningsgruppen uppfattar affären/affärsmodellen. Självklart får ni också tankar och idéer till både affärsutveckling och ledningsgruppsutveckling.

Arbetsgång

Arbetsgång:
1. Vi introducerar affärsmodell canvas och ger underlag för en individuell enkät. 1 timme.
2. Ni gör en individuell e-enkät. Görs av varje person i ledningsgruppen enskilt på hemmaplan, tar ca 1 timme.
3. Vi sammanställning svaren från enkäten och gör en första analys.
4. Vi presentation resultatet i ledningsgruppen, 1 timme
5. Med vårt stöd gör ni en djupare analys och start på åtgärdplan, 3 timmar workshop inkl. förberedelse och dokumentation.
6. Option: Vidare analys, åtgärder och stöd i implementering.

Genomförande

Introduktion samt presentation av resultatet gör antingen i era lokaler eller hos oss på Kunskapsavenyn (Kungsportsavenyn 10, Göteborg). E-enkäten görs individuellt på hemmaplan.

Priser

Grundpaket (punkt 1-4 ovan):
Introduktion, enkät, sammanställning/analys samt presentation av resultatet.
Pris: 14 700 kr exkl. moms.

Analys och start på åtgärdsplan inkl. förberedelse och dokumentation (punkt 5 ovan).
Pris: 9 700 kr exkl. moms.

Vidare analys, åtgärder och stöd i implementering (punkt 6 ovan).
Pris: offereras separat. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält