Maximera kundvärdet – med processorienterat arbetssätt

AdobeStock 86314462Processer handlar om att skapa maximalt värde åt sina kunder, att göra det på ett effektivt sätt och att se till att organisationens resurser och kompetens använd på bästa sätt.
Omvärldens allt snabbare förändringstakt gör att organisation och styrning av verksamheter måste ske med både helhetssyn och ge förutsättningar för flexibilitet och anpassning till snabba förändringar. Detta stöds av ett processorienterat synsätt. Drivkrafterna är bl.a. globalisering, digitalisering och nya behov och krav inom alla samhällssektorer.

Att utveckla sina processer kan beskrivas som ”en process” i 5 steg. En verksamhet brukar bestå av huvudprocesser (de som skapar kundvärdet), ledningsprocesser (att styra och leda verksamheten) samt stödprocesser (ger stöd åt kundprocesserna (ekonomi, HR, IT mm).
Stegen är följande:
1. Förstå kundvärdet: Här ligger fokus på att förstå kundvärdet. Vilket resultat i form av kundvärde vill vi uppnå? Olika verktyg finns t.ex. value proposition canvas, som sätter fokus på kundvärdet. Man brukar tala om yttre effektivitet (att göra rätt saker, fokus på kundvärde) och inre effektivitet (att göra saker på rätt sätt, minimera resursåtgång).

2. Beskriva nuläget: Här beskrives nuläget. Är processen beskriven? Hur i så fall? Vilket värde skapas och hur ser flödet ut? Ett användbart verktyg är t.ex. värdeflödesanalys.

3. Förbättra processen: Här beskriver vi vårt önskade läge. Vilka problem finns i dagen process? Det kan handla om icke värdeskapande aktiviteter, resursslöseri, ställtider, stora variationer i kvalitet mm. Här finns en arsenal av verktyg att ta till inom bl.a. Lean-konceptet.

4. Förverkliga processen: Här ser vi till att processen är användbar och känd för de som skall använda den. Att den är accepterad och tillgänglig i det dagliga arbetet. Här ligger fokus på kommunikation, utbildning, stöd, att beskriva roller och ansvar mm.

5. Förvalta processen: Grunden i ett processorienterat arbetssätt är ständiga förbättringar. Här finns bl.a. det klassiska verktyget PDSA (Plan Do Study Act) som stöd.

Tänk på:

  • Välj ut och prioritera de processer där det finns störst potential för förbättring. Gör inte allt på en gång. Involvera olika delar av verksamheten för att komma fram till denna prioritering.
  • Hitta sponsorer som stödjer och driver på arbetet.
  • Involvera chefer och medarbetare som arbetar i den aktuella verksamheten. Det mesta av kunskapen om problem finns hos de som arbetar i verksamheten. Ta vara på det!
  • Planera för utbildning, träning och anpassning.
  • Bygg upp förmåga för att arbeta med ständiga förbättringar.

Sex förändringar som skapar det digitala företaget 2020

Digitalisering (använd länk för att se några definitioner av begreppet) ses allmänt som en nödvändighet för att behålla konkurrenskraft. En majoritet av företagsledare erkänner att det är mycket mer än en källa till effektivisering - det krävs för att överleva.
Förändrade behov hos både kunder och anställda, utöver uppkomsten av nya affärsmodeller, gör att dagens arbetssätt inte är effektivt.
Cheferna frågar sig själva: "Kommer vi bli Uberiserade?”. De är oroliga för att ett misslyckande att förstå och agera på digitalisering kommer att hota verksamhetens existens. 

CEB har genomfört en omfattande analys av affärsmodell, konsument- och arbetskraftförändringar som kommer att ha störst inverkan på det digitala företaget 2020.
Sammantaget pekar trenderna på skiften inom sex områden.

1. Efterfrågan blir mera personlig
Kunderna vill i allt högre grad ha produkter och tjänster som är anpassade, och man vill interagera med leverantörerna av dessa produkter och tjänster på ett enkelt sätt. Denna personalisering kräver att företagen betraktar kunderna som individer snarare än som en del av kundsegment.

85% av cheferna säger att förenkling av kundupplevelsen kommer att vara kritisk för framgång på marknaden senast 2020 *).

2. Produkter blir tjänster - med stort informationsinnehåll
År 2020 kommer fristående produkter att vara mindre viktiga för värdeskapandet. Det sker ett skifte mot att leverera eller förmedla helhetstjänster med stort informationsinnehåll. Kunderna kommer att kräva större upplevelser av tjänsterna och vill ofta betala genom abonnemang.

69% förväntar sig att deras organisation 2020 prioriterar att skapa tjänster för att förbättra befintliga produkter snarare än att utveckla tilläggsprodukter. *)

3. Beroende av data fördjupas
Mer information från flera källor driver beslutsfattande, men det komplicerar också beslutsprocessen. IDC förutser att det 2020 kommer att finnas 40 biljoner gigabyte i ett digitalt universum vilket innebär 5 200 gigabyte för varje enskild person. Eftersom mängden data som är tillgänglig ökar kommer både kunder och leverantörer att lita mer på data för att fatta beslut.

79% av cheferna rapporterar att kunder (B2B och B2C) vid köptillfället redan gjort omfattande forskning om produkter eller tjänster *).

4. Arbetsuppgifter förändras och ”maskinerna” får en bredare roll
Automatiseringen har redan kommit en bit på väg, och går nu in i mer komplexa, mindre strukturerade aktiviteter, eftersom maskiner i allt högre grad kan lära sig och anpassa sig. Företagen letar efter avancerad automation för både effektivitet och nya tillväxtmöjligheter. De överväger automatisering internt och för kundorienterade ändamål. Automatiseringstekniken fortsätter att förändra både mindre kvalificerade arbetsuppgifter men också mera kvalificerade arbetsuppgifter och yrken. Gamla yrken försvinner och nya kommer. Inte många hade titeln UX-designer för 10 år sedan, nu är det en etablerad roll. Andra exempel som inte funnits så länge: Director of Social Media, Molnförhandlare, Dataskyddsombud.

76% av cheferna säger att de står inför stark konkurrens när de rekryterar tekniska- eller datakunniga talanger *).

5. Interna och yttre gränser blir mindre tydliga
Gränserna mellan företag, funktioner och roller blir mer flytande. Eftersom hierarkier ger plats för snabbare rörelser, krävs mera samarbete och individuell flexibilitet. Detta sträcker sig bortom den enskilda medarbetaren till hur funktioner och enheter inom företag samverkar, och hur företag som helhet samverkar med konkurrenter och partners.
Ett av de sätt som gränserna kommer att förändras är att fler företag kommer att bygga sk. plattforms affärsmodeller där användarna kan skapa värde på själva plattformen, vilket innebär att företaget sammanför konsumenter och leverantörer på plattformen. Detta är tätt relaterat på förflyttningen från produkter till tjänster. Det här är den typ av modell LinkedIn har idag, där anställda, rekryterare, säljare och kunder alla interagerar på en ”multisided plattform”.

74% av företagsledarna förväntar sig att deras företag ska ha många interna initiativ eller projekt som spänner över flera funktioner eller affärsområden senast 2020 *).

6. Allt accelererar (utom stora företag)
Befintliga företag står inför stort tryck på snabbhet, eftersom kundbehov förändras snabbare och digitala konkurrenter snabbt kan skala upp sin verksamhet. Däremot är etablerade företag avsevärt begränsade av både sin storlek och komplexitet och av regelverkskrav. I tider då hastigheten är avgörande, blir det svårt för etablerade stora företag att hålla takten.
Många stora organisationer har ett stort antal intressenter som deltar i betydande företagsbeslut. Det finns goda skäl att göra detta, men det har ökat tiden för att göra vägval och enas om planer. Större fokus på riskbedömning, komplexa styrningsmekanismer och affärsprocesser, äldre system är några saker som skapar långa ledtider och förseningar.

63% av företagsledarna känner att deras företag svarar upp för långsamt på tekniska möjligheter *). 

Källa: CEB Digital Enterprise 2020 Survey, 2419 företagsledare ingår i undersökningen.

Kundnytta och digitalisering

workplace 1245776 1920

Informationen flödar över oss som medborgare, och i våra organisationer har vi möjligheter att samla på oss allt mera information. Har vi koll på all vår information? Och hur skall vi använda den? Hur bygger vi arbetssätt, processer, system och produkter som drar nytta av informationen? Vad ställer det för krav på arbetssätt och ledarskap? Det är några av de frågor som jag kort vill resonera om i denna artikel. Jag ställer också några frågor som alls inte har några självklara svar!

Möjlighet #1 - att göra rätt saker

Digitaliseringen skapar fantastiska möjligheter. Men vad betyder det egentligen?

För mig handlar det i grunden om att dra mesta möjliga nytta av den information som finns i verksamheten, att få ut så stort värde som möjligt till gagn för kunder och andra intressenter. Många organisationer har bra koll på sin information och hur den används, och att man får ut kundvärde. Andra kanske har det lite besvärligare på grund av t.ex. att organisationer förändras, företag går samman och informationen hamnar i olika öar.

Tänk brett och ta in flera aspekter på värde. Hur kan vi använda vår information till att utveckla lösningar som bidrar till hållbar utveckling (socialt, ekonomisk och miljömässigt)? Delat värdeskapande handlar om at koppla ihop affärsmöjligheter med lösningar på hållbarhetsutmaningar. Här finns stora möjligheter att få utväxling av informationsteknologi och information som idag inte nyttiggörs.

Det gäller att fånga in det vi kan kalla de dolda informationstillgångarna – de som ännu inte bidrar till kundvärde, men som skulle kunna göra det om man anpassar sin affärsmodell eller sina erbjudanden, eller sin marknadsföring och kundkommunikation.

Det är här man måste börja, och det kan ibland vara svårt.

Hur gör man?

Det brukar vara bra att se hur man kan del upp en utmaning i mindre delar, att inte försöka ta allt på en gång. Vad är viktigast just nu? Vad kan skapa mesta värde till minsta insats? Det är dock bra (så klart) att se till att det man gör ligger i linje med ett tydligt mål och en strategi.

Möjlighet #2 - att göra saker på rätt sätt

Digitaliseringen ger självklart också oanade möjligheter till att förbättra den inre effektiviteteten, att utveckla och automatisera processer och interna arbetsflöden. Här händer det mycket nu med AI, machine learning, senorteknik och uppkopplade prylar. Massor av information som kan användas för att effektivisera processerna.

AdobeStock 139266316

I större verksamheter är det ofta så att det är vissa personer som är beställare och ställer krav, medan det är andra grupper som är användare av de lösningar som tas fram. Här är det viktigt att ha förmåga att verkligen fånga upp det som är viktigt. Hur skapar man vettiga arbetssätt för att säkerställa att man fångar in behov och krav på bästa sätt? Tänk på att det kan finnas stor kompetens i olika delar av organisationen som kan vara bra att ta tillvara. Glöm inte att involvera de som skall arbeta i processerna!

Det finns de som hävdar att processer kommer att vara underordnade framöver, eftersom så mycket kommer att vara automatiserat. Konsekvenserna blir så klart att arbeten och hela yrken försvinner och nya yrken dyker upp som vi idag inte ens kan drömma om.

Vad tror du? Vilka yrken ligger i farozonen? Hur påverkar det din organisation? Vad gör ni för att vara förberedda?

SKF satsar stort på Industri 4.0

IMG 3652

SKF är ett av många exempel på välkända företag som satsar stort på att ta tillvara möjligheterna med digitalisering. Industri 4.0 är på god väg. Man sätter också hållbarhetsfrågorna högt upp på agendan och arbetar med helhetssyn i både kund- och leverantörsledet.

Idag hade jag förmånen att besöka SKF tillsammans med Rotary Göteborg Marieholm. Ett mycket intressant besök. SKF är som bekant ett världsföretag med bas i Göteborg. Idag finns en större del av företagets anställda utanför Sverige. SKF bygger nu för fullt på Industri 4.0 i sin verksamhet. Detta innebär digitaliserade produktionsprocesser med avancerad senorteknologi och uppkopplade fabriker. SKFs högteknologiska lösningar omfattar lagersystem, tätningar, mekatronik, smörjsystem, men också ett allt mer omfattade tjänsteutbud och hela kundlösningar. Tillämpningarna finns i allt från gruvindustri till tandläkarborrar. Allt mer av de system som levereras är uppkopplade med övervakning och fokus på preventivt underhåll. Mycket resurser satsas på FoU som också är mycket nära kopplad till den erfarenhet som byggs upp inom produktionen. Produktportföljen Beyond Zero syftar till att ta ett helhetsperspektiv på produkternas miljöpåverkan, både i den egna verksamheten men också i kundledet och leverantörsledet  - ett livscykelperspektiv på miljöfrågorna. Man lyfter även fram omsorgen om medarbetarna och ett stort engagemang för samhällsfrågor i de länder man är verksamma.

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält