Hållbarhet är viktigt – men hur skapar vi hållbart lönsamma affärer?

Upplever du att hållbar utveckling är viktigt, men har svårt att genomföra initiativ som verkligen leder rätt och bidrar till värdeskapande och lönsamhet? Initiativ som ryms inom en tydligt hållbar affärsstrategi och inte är slumpmässiga försök att visa på handlingskraft? Du är i så fall inte ensam.

Det finns många undersökningar som säger ungefär samma sak: Det är svårt att gå från ord till handling ”to walk the talk”. Sustainability´s Next Frontier (MIT och Boston Consulting Group, 2013) är en intressant rapport, som omfattar ca 1 800 affärsdrivande företag, globalt, företag från hela världen från en stor mängd branscher. Rapporten visar att 2/3 av de företag som var med i undersökningen ansåg att hållbarhet är viktigt – men bara 10% av företagen hade förmågan att hantera hållbarhetsfrågorna och få in dessa som en naturlig del i sin verksamhet (kallas ”walkers” i undersökningen).
Rapporten lyfter fram flera exempel på företag som lyckats ta avgörande steg på vägen. Det är intressant läsning att också se vilka branscher som lyckats ta sig an hållbarhetsfrågorna rent affärsmässigt. Frågor som är näraliggande och påverkar den egna affären är enklare att ta sig an, det blir svårare då det handlar om några led bakåt i leverantörskedjan.

Vad är gemensamt för de som lyckas?

Sustainability next frontier figur1Det finns något gemensamt hos de företag som både anser hållbarhetsfrågorna viktiga och även lyckas bra med att hantera dem (figur 1):
De har en hållbarhetsstrategi
De har satt hållbarhet på agendan i företagsledningen
De utvecklar ”business case” för hållbarhet
De har utvecklat mätetal (KPI:er) för företagets hållbarhet
De ändrar sina affärsmodeller som resultat av viktiga hållbarhetsaspekter


sustainabilitys next frontier figur2

Att ta sig an hållbarhetsfrågorna på ett effektivt och resultatinriktat sätt kräver en del organisatorisk stöd och organisatoriska förmågor (figur 2). Det viktigaste är att ha ett starkt stöd i företagsledningen, ledningen måste driva frågorna. Kommunikation och rapportering är också mycket viktiga.

 

 


sustainability next frontier figur3

Hållbar lönsamhet

Lönsamhet är en viktig aspekt. 60% av de som benämns ”walkers” in undersökningen anser att hållbarhetsfrågorna bidrar till lönsamheten, medan endast 10 % av ”talkers” gör det. Undersökningen visar också att det är de material- och resursintensiva branscherna som till större del adresserar hållbarhetsfrågorna, och även har lättast att se lönsamhet i hållbarhetsarbetet (figur 3).


Från ord till handling

Hur skall man då gå från ord till handling?
Det utvecklas ständigt nya verktyg som kan vara till hjälp. Jag har arbetat med några av dessa, och tänkte här nämna ytterligare ett verktyg som kallas Abundance Cycle.
Nyttan och tillvägagångssättet beskrivs rätt bra i ett case runt ZipCar.

Titta gärna på detta! Vad tror du om detta sätt att få in hållbarhetsfrågorna som en del i affärsstrategin? Hur kan man använda detta verktyg? Ser du något område där det skulle vara intressant att arbeta med detta?
Vi arbetar ständigt med att hitta nya angreppssätt för att bidra till ”walk the talk”. Hör av dig med dina tankar och kanske idéer på områden vi kan ta oss an tillsammans!

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält