Var är innovation och varför behöver vi det?

light bulb 2631864 1920

Innovation kommer av latinets innovare, att förnya. 
En innovation är något originellt och principiellt nytt av betydelse – inom vilket område som helst – som få stor påverkan på samhället.
Ibland handlar det om helt banbrytande saker som få stor påverkan, och ibland handlar det om att kombinera sådant som redan finns för att skapa något nytt.
Varför behöver vi då innovation och varför är det speciellt viktigt nu?
Megatrenderna globalisering, urbanisering, en åldrande befolkning och digitalisering kombinerat med hållbarhetsutmaningar leder tillsammans till stora behov av förnyelse i alla samhällssektorer. 
 

Ekonomierna är globala och avreglerade, konsumenter såväl som företag har i princip tillgång till hela världen för att tillgodose sina behov. Information för att göra medvetna val bland massor av alternativ finns tillgänglig några klick bort, när som helst och överallt.
Som kund och brukare förväntar vi oss bättre tjänster och produkter både snabbare och billigare. Detta gör konkurrensen global inom allt flera områden. Det åldrande befolkningen gör att en mindre andel av befolkningen ska försörja en allt större del som dessutom är friskare pga mediciniska framsteg och behandlingsmöjligheter.
Samtidigt har vi ett stort ansvar att tillsammans i samhället utveckla hållbara lösningar inom en massa områden.
I Agenda 2030 (FN:s agenda för hållbar utveckling) ser vi i artikel 67:

Privat affärsverksamhet och innovation samt privata investeringar är viktiga drivkrafter bakom produktivitet, inklusive ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Vi är medvetna om den mångskiftande karaktaktären hos den privata sektorn, som rymmer såväl mikroföretag som kooperativ och multinationella företag. Vi uppmanar alla företag att använda sin kreativitet och innovationsförmåga för att lösa utmaningar som står i samband med hållbar utveckling.

Alla verksamheter förväntas alltså bidra med innovation för hållbar utveckling, för att vara relevanta aktörer i samhället. För att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Och för kommersiella aktörer att finnas kvar på marknaden.
Av de 500 företag som fanns på Fortune 500-listan då den publicerades 1955 finns 54 kvar 2018 dvs 11% av företagen. De som finns kvar har förmodligen byggt en bra förmåga till innovation. Detta innan FN formulerat Agenda 2030. Nu är behoven ännu större.

Hur skapar man ett bra innovationsklimat? En miljö som stimulerar till nytänkande och förmåga att få saker att hända? Det är planen att diskutera i nästa inlägg…

Källor: Regeringen.seFortune.com  

Hur kan AI påverka en hållbar utveckling?

ai monitoring 3262759 1280

Artificiell Intelligens (AI) utvecklas nu snabbt. Framväxten av AI och dess succesivt bredare inverkan på många sektorer kräver en bedömning av dess effekter på målen för hållbar utveckling.  

I en granskning har man funnit att AI kan möjliggöra att nå 134 av målen men det kan också hämma 59 mål (totalt 169 Sustainable Development Goals SDGs). Nuvarande forskningsområden förbiser dock viktiga aspekter. Den snabba utvecklingen av AI måste stödjas av reglering och myndighetstillsyn för att säkerställa att den bidrar till hållbar utveckling. Sker inte detta kan det leda till luckor i transparens, säkerhet och etiska standarder.

 Pelare för hållbar utveckling AI Möjliggör  AI Hämmar 
 Social  67 mål (82%)  31 mål (38%)
 Ekonomisk  42 mål (70%)  20 mål (33%)
 Miljömässig  25 mål (93%)  8 mål (29%)
 Totalt  134 mål (79%)  59 mål (35%)


 Läs mera om resultaten, forskningsbehov och vägen till hållbar AI här>>

Referens:
Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I. et al. The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. Nat Commun 11, 233 (2020) doi:10.1038/s41467-019-14108-y

Sex förändringar som skapar det digitala företaget 2020

Digitalisering ses allmänt som en nödvändighet för att behålla konkurrenskraft. En majoritet av företagsledare erkänner att det är mycket mer än en källa till effektivisering - det krävs för att överleva.
Förändrade behov hos både kunder och anställda, utöver uppkomsten av nya affärsmodeller, gör att dagens arbetssätt inte är effektivt.

CEB har genomfört en omfattande analys av affärsmodell, konsument- och arbetskraftförändringar som kommer att ha störst inverkan på det digitala företaget 2020.
Sammantaget pekar trenderna på skiften inom sex områden.

1. Efterfrågan blir mera personlig
Kunderna vill i allt högre grad ha produkter och tjänster som är anpassade, och man vill interagera med leverantörerna av dessa produkter och tjänster på ett enkelt sätt. Denna personalisering kräver att företagen betraktar kunderna som individer snarare än som en del av kundsegment.

85% av cheferna säger att förenkling av kundupplevelsen kommer att vara kritisk för framgång på marknaden senast 2020 *).

2. Produkter blir tjänster - med stort informationsinnehåll
År 2020 kommer fristående produkter att vara mindre viktiga för värdeskapandet. Det sker ett skifte mot att leverera eller förmedla helhetstjänster med stort informationsinnehåll. Kunderna kommer att kräva större upplevelser av tjänsterna och vill ofta betala genom abonnemang.

69% förväntar sig att deras organisation 2020 prioriterar att skapa tjänster för att förbättra befintliga produkter snarare än att utveckla tilläggsprodukter. *)

3. Beroende av data fördjupas
Mer information från flera källor driver beslutsfattande, men det komplicerar också beslutsprocessen. IDC förutser att det 2020 kommer att finnas 40 biljoner gigabyte i ett digitalt universum vilket innebär 5 200 gigabyte för varje enskild person. Eftersom mängden data som är tillgänglig ökar kommer både kunder och leverantörer att lita mer på data för att fatta beslut.

79% av cheferna rapporterar att kunder (B2B och B2C) vid köptillfället redan gjort omfattande forskning om produkter eller tjänster *).

4. Arbetsuppgifter förändras och ”maskinerna” får en bredare roll
Automatiseringen har redan kommit en bit på väg, och går nu in i mer komplexa, mindre strukturerade aktiviteter, eftersom maskiner i allt högre grad kan lära sig och anpassa sig. Företagen letar efter avancerad automation för både effektivitet och nya tillväxtmöjligheter. De överväger automatisering internt och för kundorienterade ändamål. Automatiseringstekniken fortsätter att förändra både mindre kvalificerade arbetsuppgifter men också mera kvalificerade arbetsuppgifter och yrken. Gamla yrken försvinner och nya kommer. Inte många hade titeln UX-designer för 10 år sedan, nu är det en etablerad roll. Andra exempel som inte funnits så länge: Director of Social Media, Molnförhandlare, Dataskyddsombud.

76% av cheferna säger att de står inför stark konkurrens när de rekryterar tekniska- eller datakunniga talanger *).

5. Interna och yttre gränser blir mindre tydliga
Gränserna mellan företag, funktioner och roller blir mer flytande. Eftersom hierarkier ger plats för snabbare rörelser, krävs mera samarbete och individuell flexibilitet. Detta sträcker sig bortom den enskilda medarbetaren till hur funktioner och enheter inom företag samverkar, och hur företag som helhet samverkar med konkurrenter och partners.
Ett av de sätt som gränserna kommer att förändras är att fler företag kommer att bygga sk. plattforms affärsmodeller där användarna kan skapa värde på själva plattformen, vilket innebär att företaget sammanför konsumenter och leverantörer på plattformen. Detta är tätt relaterat på förflyttningen från produkter till tjänster. Det här är den typ av modell LinkedIn har idag, där anställda, rekryterare, säljare och kunder alla interagerar på en ”multisided plattform”.

74% av företagsledarna förväntar sig att deras företag ska ha många interna initiativ eller projekt som spänner över flera funktioner eller affärsområden senast 2020 *).

6. Allt accelererar (utom stora företag)
Befintliga företag står inför stort tryck på snabbhet, eftersom kundbehov förändras snabbare och digitala konkurrenter snabbt kan skala upp sin verksamhet. Däremot är etablerade företag avsevärt begränsade av både sin storlek och komplexitet och av regelverkskrav. I tider då hastigheten är avgörande, blir det svårt för etablerade stora företag att hålla takten.
Många stora organisationer har ett stort antal intressenter som deltar i betydande företagsbeslut. Det finns goda skäl att göra detta, men det har ökat tiden för att göra vägval och enas om planer. Större fokus på riskbedömning, komplexa styrningsmekanismer och affärsprocesser, äldre system är några saker som skapar långa ledtider och förseningar.

63% av företagsledarna känner att deras företag svarar upp för långsamt på tekniska möjligheter *). 

Källa: CEB Digital Enterprise 2020 Survey, 2419 företagsledare ingår i undersökningen.

Har ni en riktigt bra innovation som ni inte vet hur ni ska förverkliga? Sök finansiering från Vinnova!

Är ni ett aktiebolag med upp till 249 anställda som vill starta och bedriva innovationsprojekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få? Med det här erbjudandet finansierar Vinnova produkter, tjänster eller processer som har stor kommersiell potential och som är nya eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden idag. 

Man vill skapa förutsättningar för företag att starta och driva projekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få. Målsättningen är att ge små och medelstora företag möjlighet att stärka sin konkurrenskraft genom att ge dem möjligheter att ta sig an utmanande projekt med stor kommersiell potential. Ett annat mål är att bidra till en diversifierad och jämställd samhällsutveckling genom att stödja projekt där både kvinnor och män på ett jämställt sätt delar på inflytande samt medverkar aktivt i genomförandet.

Projekt som får finansiering ska leda till nya produkter, tjänster eller processer som ha stor kommersiell potential och som är hållbara i linje med något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Har du koll på Agenda 2030? Om inte kan du börja här: Agenda 2030 mål

Har ni idéerna, men behöver stöd i att beskriva projektet?

Behöver ni hjälp att skriva en vinnande ansökan? Hör av er till oss så hjälper vi er!

Prenumerera på MGBC Nyhetsbrev

*obligatoriskt fält